2. Daň z nemovitosti

zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

                              

Obecně: Daň z nemovitosti platí každý rok každý vlastník nemovitosti, daňové přiznání se podává jen na začátku (nedojde-li ke změně u nemovitosti), pak už se jen platí a platí

Daň z nemovitosti tvoří dvě dílčí daně - daň ze staveb a daň z pozemku. Obě daně mají odlišný způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka.

 

2.1. Daň ze staveb

Kdo daň platí?

Poplatníkem daně ze staveb je většinou vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. Ve výjimečných případech může daň platit nájemce nebo uživatel stavby. Spoluvlastníci stavby platí daň společně a nerozdílně. Od roku 2011 však může každý platit jen svou část.

Z čeho se daň platí?

Dani ze staveb podléhají všechny stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo které kolaudačnímu rozhodnutí podléhají (a užívají se) nebo jsou podle dříve vydaných právních předpisů dokončené, dále byty a nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby.

Z čeho se daň neplatí?

Poplatníci nemusí platit daň ze staveb, které jsou vyňaty z předmětu daně nebo od daně osvobozeny (viz níže).

Základ daně - z čeho se daň vyměřuje?

Základem daně ze stavby je zjištěná výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. U stavby bez svislé nosné konstrukce se půdorysem rozumí plocha ohraničená průmětem obvodu stavby dotýkající se povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. Do základu daně u ostatních staveb, které tvoří příslušenství obytných domů (např. dílna) se u každé samostatně zkolaudované stavby zahrnuje pouze výměra zastavěné plochy přesahující 16 m2.

Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového je výměra podlahové plochy v m2 k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,20 (upravená podlahová plocha).

Sazba daně

Základní sazby daně jsou diferencovány podle účelu využití stavby. Mohou se dále upravovat podle počtu nadzemních podlaží. Základní sazba (upravená o případná nadzemní podlaží) se navíc upravuje tzv. korekčním koeficientem podle velikosti (počtu obyvatel) obce, kde se stavba nachází.

Placení daně

Pokud daň nepřesáhne 5.000 Kč, je splatná najednou do 31. května běžného roku. Daň nad 5.000 Kč je splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 2. června a 1. prosince . U podnikajících zemědělců jsou termíny splátek 1. září a 1. prosince. Pokud činí daň (u jednoho správce daně) méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě.

 

2.2. Daň z pozemku

 

Kdo daň platí?

Daň z pozemků platí většinou vlastník pozemku. Ve výjimečných případech je poplatníkem daně nájemce pozemku nebo uživatel pozemku (např. u pozemků, jejichž majitel není znám). Vlastní-li (užívá-li) pozemek více osob, jsou tyto osoby povinny platit daň společně a nerozdílně. Od roku 2011 však může každý platit jen svou část.

Z čeho se daň platí?

Dani z pozemků podléhají všechny pozemky v ČR vedené v katastru nemovitostí pod druhem pozemku: orná půda, vinice, chmelnice, zahrada, ovocný sad, louka, pastvina, stavební pozemek nebo ostatní plocha. Z lesních pozemků se zdaňují jen lesy, u kterých převládá hospodářská funkce. Vodní plochy se zdaňují, jen pokud jde o rybníky, které slouží k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb.

Z čeho se daň neplatí?

Poplatníci nemusí platit daň z pozemků, které jsou vyňaty z předmětu daně nebo od daně osvobozeny (viz níže).

Základ daně - Z čeho se daň vyměřuje?

Základ daně je buď hodnotový (v Kč) nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (m2) v závislosti na typu pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u zemědělské půdy: u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin je základem daně cena půdy zjištěná vynásobením skutečné výměry pozemku (k 1.lednu zdaňovacího období) v m2 průměrnou cenou půdy na 1 m2 stanovenou ve vyhlášce. Tuto cenu si občan může zjistit v obci (na obecním úřadě), pod kterou pozemek spadá, popř. přímo u správce daně. U ostatních druhů pozemků je základem daně skutečná výměra pozemku v m2 k 1. lednu zdaňovacího období.

Sazba daně

Pro různé typy pozemků se uplatňuje různá daňová sazba. Základní sazba u stavebních pozemků se navíc upravuje korekčním koeficientem podle velikosti (počtu obyvatel) obce, kde se stavební pozemek nachází.

Daňové přiznání

Při vyplňování daňového přiznání je rozhodný vždy stav k 1. lednu příslušného zdaňovacího období a ke změnám během roku se nepřihlíží.

Placení daně

Pokud daň nepřesáhne 5.000 Kč, je splatná najednou do 31. května běžného roku. Daň nad 5.000 Kč je splatná ve dvou stejných splátkách,konec květen a listopad. U podnikajících zemědělců jsou termíny splátek 1. září a 1. prosince. Pokud činí daň (u jednoho správce daně) méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě.

 

 

Stavby osvobozené a nezdaněné

 

Poplatníci nemusí platit daň ze staveb, které jsou vyňaty z předmětu daně nebo od daně osvobozeny.

Vynětí z předmětu daně

Předmětem daně nejsou např. vodovodní řady, kanalizace, rozvody energie. Co se týká běžných občanů, jde v podstatě o zanedbatelnou položku.

Osvobození od daně

Osvobození od daně ze staveb se často váže na splnění podmínek: daná stavba se nesmí využívat pro podnikatelskou činnost a nesmí být pronajímána. Ve větší míře se u daně ze staveb využívá časové omezení osvobození od daně. Navíc musí poplatník tato osvobození uplatnit v daňovém přiznání.

Přehled vybraných staveb osvobozených od daně ze staveb:

Seznam staveb osvobozených od daně z nemovitostí vyjmenovává zákon o dani z nemovitostí § 9 odst. 1:

Od daně ze staveb jsou osvobozeny:

a) stavby ve vlastnictví státu,

b) stavby ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,

c) stavby ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,

d) stavby, byty a samostatné nebytové prostory spravované Pozemkovým fondem České republiky,

e) stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných,8) sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,

f) stavby ve vlastnictví sdružení občanů9) a obecně prospěšných společností,

g) zrušeno

h) do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy vrácené do vlastnictví fyzickým osobám z titulu restituce podle zvláštních předpisů,18) pokud nedošlo k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,

i) do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, pokud byly postaveny do roku 1948 a je v nich buď nadpoloviční většina nájemních bytů, nebo byty v nich byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem a osobami mu blízkými podle dřívějších zákonů o hospodaření s byty a s přikázaným nájemným, pokud nedošlo od roku 1948 k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,

j) do zdaňovacího období roku 2002 včetně, byty převedené do vlastnictví fyzických osob z vlastnictví státu, obcí a družstev podle zvláštního právního předpisu,5a) pokud nedošlo k dalšímu převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než na osoby blízké,

k) stavby sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, státním archivům, knihovnám, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, nadacím, občanským sdružením zdravotně postižených občanů a dále stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem kultury České republiky,

l) stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,

m) stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního prostředí stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky,

n) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá18b) a jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,

o) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá18b) a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P,

p) stavby kulturních památek18c) na dobu osmi let, počínaje rokem následujícím po vydání stavebního povolení na stavební úpravy prováděné vlastníkem,

r) stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy,

s) budovy, s nimiž je příslušná hospodařit Česká konsolidační agentura,

t) stavby ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,

u) stavby ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,

v) stavby ve vlastnictví veřejných vysokých škol.

Osvobození na část stavby

Pokud osvobození podléhá pouze část stavby, zjistí se nárok na osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha nadzemní části stavby splňující podmínky osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních částí stavby.

 

Pozemky nezdaněné a osvobozené

 

Poplatníci nemusí platit daň z pozemků, které jsou vyňaty z předmětu daně nebo od daně osvobozeny.

 

Vynětí z předmětu daně

Předmětem daně nejsou pozemky zastavěné stavbami, a to v rozsahu půdorysu stavby. Toto vynětí se uplatní i v situaci, kdy ani stavba není předmětem daně ze staveb. Z lesních pozemků, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení se daň neplatí. Podrobnosti najdete pod paragrafem 4 daně z nemovitosti.
Vodní plochy podléhají dani z pozemků jen tehdy, pokud jde o rybníky, které slouží k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb. Ostatní vodní plochy vyňaty z předmětu daně.

 

Osvobození od daně

Přehled vybraných pozemků osvobozených od daně z pozemků:

1.       pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat

2.       pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny

3.       pozemky zařazené do I. zóny národních parků a chráněných krajinných oblastí

4.       pozemky remízků, hájů, větrolamů a mezí na orné půdě, loukách a pastvinách

5.       pozemky pásma hygienické ochrany I. stupně

6.       části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřičské značky, signály a jiná geodetická zařízení

7.       pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a topných plynů

8.       pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů (nesmí být využívány k podnikání ani pronajímány)

9.       rekultivované pozemky od roku, kdy byly vráceny zemědělské (osvobozeny na dobu 5 let) nebo lesní výrobě (osvobozeny na dobu 25 let), osvobození se uplatní od roku následujícího po rekultivaci.

Všechny výše uvedená osvobození musí poplatník uplatnit v daňovém přiznání, jinak nárok na osvobození nemá.

 

Datum publikace: 17.4.2013

Více článků z kategorie Daně

Ve zkratce

26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexy
Indexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...

10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017
Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak  +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...

8.6.2017: Čínský CIC holding koupil v Evropě nemovitosti za 12 mld. eur
A sice firmu pronajímající skladové a logistické areály v 17 zemích - Logicor od firmy Blackstone. Součástí portfolia je např. skladový areál Amazonu u Prahy a dalších téměř 14 mil. čtverečních ploch. Ptravděpodobně se jedná o jeden z kroků k realizaci nové podoby projektu...

7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy
Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...

15.5.2017: Tržby realitních kanceláří a dalších v segmentu nemovitostí v 1.čtvrtletí 2017
Reálné očištěné tržby realitních kanceláří a správcovských firem klesly meziročně o 0,1% (bez očištění +1,2%). V oblasti pronájmu tržby vzrostly o 2,6% (bez očištění +3,9%). Celý segment nemovitostí vykázal přírůstek 1,8% (bez očištění +3,1%). Vývoj tržeb v...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti