4. Darovací daň

zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Darování nemovitosti je přímo spojeno pouze s jedinou daní, kterou je daň darovací. Daň z převodu nemovitostí se při darování nehradí (princip – jedna věc se nedaní dvakrát, zamezení dvojitého zdanění).

Obecně lze říci, že daní darovací se zdaňuje bezúplatné nabytí majetku, kterým se rozumí nemovitost, movitý majetek či jiný majetkový prospěch. Subjekt, který je v pozici obdarovaného (nabyvatele) je z pohledu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí poplatníkem této daně. Dárce je pouze v pozici ručitele. Nabytí nemovitosti darováním je předmětem daně darovací včetně případného věcného břemene či obdobného práva, které bylo současně s bezúplatným převodem nemovitosti zřízeno. 

Sazby daně:

Základ daně (Kč) Výše daně
od do
0 1 000 000 7%

1 000 000

2 000 000 70.000 Kč a 9% ze základu
přesahujícího 1 mil. Kč
2 000 000 5 000 000 160 000 Kč a 12% ze základu
přesahujícího 2 mil. Kč
5 000 000 7 000 000 520 000 Kč a 15% ze základu
přesahujícího 5 mil. Kč
7 000 0000 10 000 000 820 000 Kč a 18% ze základu
přesahujícího 7 mil. Kč
10 000 000 20 000 000

1 360 000 Kč a 21% ze základu
přesahujícího 10 mil. Kč

20 000 000 30 000 000 3 460 000 Kč a 25% ze základu
přesahujícího 20 mil. Kč
30 000 000 40 000 000 5 960 000 Kč a 30% ze základu
přesahujícího 30 mil. Kč
40 000 000 50 000 000 8 960 000 Kč a 35% ze základu
přesahujícího 40 mil. Kč
50 000 000 a více 12 460 000 Kč a 40% ze základu
přesahujícího 50 mil. Kč

Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 100Kč.

 

Cenou nemovitosti

při jejím darování se rozumí cena zjištěná dle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí majetku.

 Převzetí dluhu spojené s nemovitostí

Při určování základu daně darovací v rámci darování nemovitosti je také nutno brát v úvahu, že tento základ je dán jako rozdíl ceny nemovitosti a prokázaných dluhů (případně ceny jiných povinností), které se váží k předmětu daně, zaokrouhlený na celá sta nahoru. Typickým příkladem je hypoteční úvěr, který je danou nemovitostí zajištěn, a který je převzat obdarovaným při darování dané nemovitosti a vše je tímto způsobem vymezeno i v darovací smlouvě.

 

Vymezení skupin a osvobození od daně

Obdobně jako u dalších daní vybíraných v České republice, existují i u daně darovací případy, kdy dochází k osvobození od placení této daně. Osvobození je v tomto případě úzce spojeno s vymezením tzv. příbuzenských vztahů. Vymezení jednotlivých příbuzenských skupin je následující:

 

  • Do I. skupiny obdarovaných patří příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé.
  • Do II. skupiny obdarovaných patří příbuzní v radě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety. Ovšem, pozor, tento výčet osob v řadě pobočné je taxativní, proto jej nelze dále rozšiřovat. Dále do této skupiny patří také manželé dětí (zeť, snacha), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce.
  • Do III. skupiny obdarovaných patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

Dle zákona je od daně darovací osvobozeno veškeré bezúplatně nabytí majetku, tedy i nemovitosti, mezi osobami zařazenými do I. a II. skupiny. U poplatníků daně zařazených do III. skupiny není částečné osvobození v případě darování nemovitosti možné, na rozdíl od movitého majetku.

Tedy: daň darovací (i dědická) se při darování (dědění) mezi příbuznými od 1.1.2008 neplatí!

 

 

Praktický příklad

Pan Novák daroval pan Dvořákovi (fyzická osoba bez jakéhokoliv příbuzenského vztahu) rekreační chatu v ceně 500 000 Kč dle posudku znalce. Na dané nemovitosti k okamžiku darování vázne dluh ve výši 100 000 Kč, který pan Dvořák převezme.

 

Základem daně darovací je pak rozdíl výše uvedených peněžních hodnot a výsledkem je částka 400 000 Kč.

 Daň darovací vyměřená finančním úřadem bude činit 28 000 Kč.

 

Daňové přiznání

Daňového přiznání se nevyžaduje k dani darovací (nebo k dani dědické) při nabytí majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny poplatníků!

 

V ostatních případech musí poplatník  podat daňové přiznání k dani darovací místně příslušnému správci v jehož obvodu se předmětná nemovitost nachází do 30 dní. Počátek této lhůty je stanoven dvěma způsoby v závislosti na tom, zdali je předmětná nemovitost evidována k katastru nemovitostí či nikoliv. Konkrétně se jedná o následující dva způsoby stanovení počátku 30 denní lhůty pro podání daňového přiznání:

 

  • Lhůta 30 dní běží ode dne doručení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti (včetně případného věcného břemene) s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí.
  • Lhůta 30 dní běží ode dne, kdy nabyla účinnost smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí.

Na základě podaného daňového přiznání a dle výsledku vyměřovacího řízení vypočte a vyměří správce daně daň formou platebního výměru. Poplatník daně je povinen vyměřenou daň zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr o vyměření daně, a pokud činí měně než 100 Kč, tak se daň neplatí. V případě osvobození darování nemovitosti od daně darovací (I. a II. skupina) se daňové přiznání nepodává. Obdarovaný a dárce by ovšem neměli zapomenout na podání přiznání k dani z nemovitostí, ve kterém bude uveden nový vlastník předmětné nemovitosti, resp. poplatník této daně.

Datum publikace: 17.4.2013

Více článků z kategorie Daně

Ve zkratce

26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexy
Indexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...

10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017
Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak  +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...

8.6.2017: Čínský CIC holding koupil v Evropě nemovitosti za 12 mld. eur
A sice firmu pronajímající skladové a logistické areály v 17 zemích - Logicor od firmy Blackstone. Součástí portfolia je např. skladový areál Amazonu u Prahy a dalších téměř 14 mil. čtverečních ploch. Ptravděpodobně se jedná o jeden z kroků k realizaci nové podoby projektu...

7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy
Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...

15.5.2017: Tržby realitních kanceláří a dalších v segmentu nemovitostí v 1.čtvrtletí 2017
Reálné očištěné tržby realitních kanceláří a správcovských firem klesly meziročně o 0,1% (bez očištění +1,2%). V oblasti pronájmu tržby vzrostly o 2,6% (bez očištění +3,9%). Celý segment nemovitostí vykázal přírůstek 1,8% (bez očištění +3,1%). Vývoj tržeb v...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti